privacy formule

A. Respect voor de privacywet van 8 december 1992
De Club en GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992, inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet’).
B. Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen
De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van uw gegevens via online inschrijving . Uw gegevens die de club en Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw verzamelt op basis van onze diensten worden door u op vrijwillige basis aangevuld.
C. Verzending van formulier
In het kader van het aanwenden van onze diensten, wordt u uitgenodigd om een digitaal formulier in te vullen waarvan bepaalde velden gevolgd door een asterix (*) noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren, en waarvan andere velden optioneel zijn. De optionele velden zijn enkel bedoeld om ons toe te laten u snel te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van een optimale uitvoering van onze diensten.
D. Cookies
Het is mogelijk dat wij tijdens uw gebruik van onze diensten een “cookie” hanteren. Een cookie is een klein bestand verzonden door een internet-server, welke zich registreert op de harde schijf van uw computer. Een cookie behoudt het spoor van de website die werd bezocht en bevat een bepaald aantal aan inlichtingen omtrent dit bezoek. Wij maken soms gebruik van cookies om bepaalde voorkeursinstellingen te registreren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in deze cookies. U kan zich verzetten tegen gebruik van cookies door uw web navigator in die zin te configureren.
E. Doeleinden
De aanvullende gegevens die u betreffen worden door ons slechts verzameld en verwerkt voor één van volgende doeleinden:
• voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze lessen en activiteiten
• om ons in staat te stellen een lid of zijn/haar ouders te contacteren
F. Verzamelde inlichtingen
De inlichtingen die verzameld worden zijn, naargelang het doeleinde, de volgende:
• de persoonsgegevens en andere gegevens die het toelaten uw identiteit vast te stellen en u te contacteren
• inschrijving in trainingsgroepen en/of voor één of meerdere statuten G. Recht tot toegang en recht tot verbetering U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw
persoonsgegevens na te gaan indien u ons hieromtrent een e-mail overmaakt. Wij delen u deze staat zo spoedig mogelijk mee, nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd. In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen. Indien u van oordeel bent dat onze diensten de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens niet respecteren, kan u ons hieromtrent contacteren.
H. Toestemming en Verwijdering
Door online in te schrijven verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van de club en GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacystatement. Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.
I. Eigendom en overdracht aan derden
Alle gegevens die door middel van onze diensten worden verzameld zijn de volledige eigendom van de Club en GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in deze privacystatement. Deze gegevens worden niet overgedragen aan niet-toegelaten derden.
J. Veiligheid
De Club en GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren noodzakelijk voor uw persoonsgegevens te beschermen, dit teneinde te vermijden dat zij worden vervormd, aangetast of medegedeeld aan niet-toegelaten derden. De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.
K. Diversen
Op de huidige privacyregeling is het Belgisch recht van toepassing.

© 2018 – Contacteer LENIG en VRIJ Rumst info@leningenvrij.be 0479 89 12 03